Multiplmiyelom 'da umut vaat eden yeni tedavilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Yayınlar
Klinik Araştırmalar
Hasta
Bilgilendirme Toplantıları
Takip edin
Yapılan Klinik Araştırmalar

HASTA ALIMINA AÇIK OLAN KLİNİK ÇALIŞMALAR :

Monumental 6: Talquetamabın Pomalidomid (Tal-P) ile Kombine Edildiği ve Talquetamabın Teclistamab (Tal-Tec) ile Kombine Edildiği ve Araştırmacının Seçimine Göre Elotuzumab, Pomalidomid ve Deksametazon (EPd) veya Pomalidomid, Bortezomib ve Deksametazon (PVd) Arasında Karşılaştırılan Bir Faz 3 Rasgele Çalışma, 1 ila 4 Önceki Tedavi Hattı Almış ve Bir Anti-CD38 Antikor ve Lenalidomid İçeren Tekrarlayan veya Dirençli Miyelomlu Katılımcılarda Talquetamab Plus Pomalidomid, Talquetamab Plus Teclistamab ve Elotuzumab, Pomalidomid ve Deksametazon veya Pomalidomid, Bortezomib ve Deksametazon ile Karşılaştırılan Bir Çalışma, Anti-CD38 Antikor ve Lenalidomid Alan Tekrarlayan veya Dirençli Miyelomlu Katılımcılarda

EXCALIBER Maintenance IM048-022: Yeni Tanı Konmuş Multipl Miyelomlu (NDMM) Katılımcılarda Otolog Kök Hücre Transplantasyonu (ASCT) Sonrası İberdomid İdame Tedavisi ile Lenalidomid İdame Tedavisini Karşılaştıran Faz 3, İki-Aşamalı, Randomize, Çok Merkezli, Kontrollü, Açık-Etiketli Bir Çalışma

MERKEZLER
Liv Hospital Ankara DR.Abdurrahman Yurtaslan EOH
9 Eylül Ünv
ankara gazi hastanesi
Erciyes ÜTF
Ege ÜTF
Marmara ÜTF
Ondokuz mayıs ÜTF
AÜTF Cebeci hastanesi

EMN29: Nükseden veya Dirençli Multipl Miyelomlu (RRMM) Hastalarda Selinexor, Pomalidomid ve Deksametazon’un (SPd),Elotuzumab, Pomalidomid ve Deksametazon (EloPd) ile Karşılaştırıldığı Faz 3, Randomize, Açık Etiketli Çalışma

MERKEZLER
Liv Hospital Ankara

ANTARES (EMN19): Ekstramedüller Hastalık ile görülen Multipl Miyelom Hastalarının Tedavisinde Bortezomib, Siklofosfamid ve Deksametazon ile Kombine Daratumumab ve EMN19 Çalışması

MERKEZLER
Liv Hospital Ankara

CA057-001 Relaps görülen veya refrakter multipl miyelomlu (RRMM) hastalarda CC-92480, Bortezomib ve Deksametazon (480Vd) ile Pomalidomid, Bortezomib ve Deksametazonun (PVd) karşılaştırıldığı faz 3, iki evreli, randomize, çok merkezli, açık etkili çalışma (CA057-001)

MERKEZLER
Liv Hospital Ankara

CC-220 Relaps veya Refrakter Multipl Miyelom Hastalarında Iberdomid, Daratumumab ve Deksametazon (IberDd) ile Daratumumab, Bortezomib ve Deksametazon (DVd)’un Karşılaştırıldığı Faz 3, İki Aşamalı, Randomize, Çok Merkezli, Açık Etiketli Çalışma

MajesTEC-9 Bir Anti-CD38 Monoklonal Antikoru ve Lenalidomid Dahil Olmak Üzere, Daha Önce 1 ila 3 Basamak Tedavi Almış Olan Relaps veya Refrakter Multipl Miyelom Hastalarında Teklistamab Monoterapisinin Pomalidomid, Bortezomib, Deksametazon (PVd) Kombinasyonu veya Karfilzomib Deksametazon (Kd)Kombinasyonu İle Karşılaştırıldığı Fa z3 Randomize Çalışma

MERKEZLER
Liv Hospital Ankara
Medipol Mega Hospital
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi
Gülhane Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi

Efc15951 IRAKLIA Relaps ve/veya refrakter multipl miyelom (RRMM) tanılı yetişkin gönüllülerde pomalidomid, deksametazon ile kombine tedavide subkutan isatuksimaba karşı intravenöz isatuksimab tedavisinin değerlendirildiği, randomize, Faz 3, açık etiketli bir çalışma

MERKEZLER İstanbul Çapa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Dr. Abdurrahman Ankara Onkoloji EAH
Ege Üniversitesi
GATA Hastanesi

Monumental-3 Daha Önce En Az 1 Basamak Tedavi Almış Relaps veya Refrakter Multipl Miyelomlu Katılımcılarda Daratumumab SC ve Pomalidomid ile Kombine Edilen Talquetamab SC’nin (Tal-DP) veya Daratumumab SC ile Kombine Edilen Talquetamab SC’nin (Tal-D) Daratumumab SC, Pomalidomid ve Deksametazon (DPd) Kombinasyonu ile Karşılaştırıldığı Faz 3 Randomize Çalışma

MERKEZLER
Liv Hospital Ankara
Dokuz Eylül ÜTF
Ankara ÜTF
İstanbul ÜTF
On Dokuz Mayıs ÜTF
Dr. Abdurrahman Ankara Onkoloji EAH
İstanbul Medipol Meha Hast.

Majestec-7 İlk Tedavi Olarak Otolog Kök Hücre Nakli için Uygun Olmayan veya Amaçlanmayan Yeni Tanı Almış Multipl Miyelomlu Katılımcılarda Daratumumab SC ve Lenalidomid ile Kombine Edilen Teklistamab’ın (Tec-DR) Daratumumab SC, Lenalidomid ve Deksametazon Kombinasyonu (DRd) ile Karşılaştırıldığı Faz 3 Randomize Çalışma

MERKEZLER
Liv Hospital Ankara
Ankara University Medical Faculty
Dokuz Eylul University Medical Faculty
Ondokuz Mayıs University
Istanbul University Istanbul Medical Faculty
Medipol University Hospital

MAJESTEC-3: Relaps veya Refrakter Multiple Myelom Hastalarında Teclistamab ile Daratumumab Subkutan (SC) (Tec-Dara) Kombinasyonunun, Daratumumab SC, Pomalidomid ve Deksametazon (DPd) veya Daratumumab SC, Bortezomib ve Deksametazon (DVd) Kombinasyonu ile Karışılaştırıldığı Faz 3, Randomize Çalışma

MERKEZLER:
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Medipol Mega Hastanesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi

EMN30: Yeni Teşhis Edilen Multipl Miyelomlu Hastalarda Otolog Kök Hücre Transplantasyonunun Ardından İdame Tedavisi Olarak Tek Başına Lenalidomid ve Lenalidomid ile Kombinasyon Halinde Teklistamabın Karşılaştırıldığı Faz 3 Çalışma

MERKEZLER:
Liv Hospital Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

PROTHENA : Hafif Zincir (AL) Amiloidozlu Mayo Evre IV Hastalarda Birtamimab Artı Bakım Standardı ile Plasedo Artı Bakım Standardının Karşılaştırıldığı Faz 3, Randomize, Çok Merkezli, Çift Körlü, Plasebo Kontrollü, Etkililik ve Güvenlik Çalışması

MERKEZLER:
Ege Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

MMAGNETİZM 5 : LENALİDOMİD VE PROTEAZOM İNHİBİTÖRÜ İÇEREN EN AZ 1 BASAMAKTEDAVİ ALMIŞ RELAPS/REFRAKTER MULTİPL MİYELOM HASTALIĞI OLGÖNÜLLÜLERDE ELRANATAMAB (PF-06863135) MONOTERAPİSİ VE ELRANATAMAB + DARATUMUMABA KIYASLA DARATUMUMAB + POMALİDOMİD + DEKSAMETAZONUN ETKİLİLİĞİNİN VE GÜVENLİLİĞİNİNDEĞERLENDİRİLDİĞİ AÇIK ETİKETLİ, 3 KOLLU, ÇOK MERKEZLİ, RANDOMİZE FAZ 3 ÇALIŞMA

MERKEZLER:
Dokuz Eylül
Özel Anadolu Sağlık Merkezi
Akdeniz UTF
Aydın Adnan Menderes
Dr. Abdurrahman Yurtaslan
Medipol Mega
Erciyes
Ege UTF
Ankara UTF
Şişli Florence Nightingale
Gazi Üniversitesi Hastanesi

MMAGNETİZM 7 : Otolog kök hücre naklinden sonra pozitif minimal rezidüel hastalığı olan, yeni tanı konmuş multipl miyelomlu hastalarda lenalidomid ile elranatamabın (PF-06863135) karşılaştırıldığı randomize, 2-kollu, faz 3 çalışma

MERKEZLER:
Dokuz Eylül
Özel Anadolu Sağlık Merkezi
Akdeniz UTF
Aydın Adnan Menderes
Dr. Abdurrahman Yurtaslan
Medipol Mega
Erciyes
Ege UTF
Ankara UTF
Şişli Florence Nightingale
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Adana Başkent üniversitesi

HASTA ALIMI TAMAMLANAN AKTİF OLAN ÇALIŞMALAR :

-CANOVA : Relaps veya refrakter t (11;14)- Pozitif Multiple Miyelom Hastalarında Venetoclax ve Deksametazonun Pomalidomide ve Deksametazon ile Karşılaştıldığı Faz 3, Çok Merkezli , Randomize ve Açık Etiketli Faz 3 Çalışma

ITHACA: Yüksek Riskli Smoldering Multipl Miyelomlu hastalarda Lenalidomid ve Deksametazon tedavisi ile Isatuksimab (SAR650984), Lenalidomid Deksametzon tedavisinin karşılaştırıldığı faz 3, randomize, açık etiketliği, çok merkezli çalışma

MERKEZLER:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Hematoloji Bilim Dalı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
Bağcılar Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Hematoloji
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji

DREAMM 8 : Relaps/Refrakter Multiple Myelomlu Gönüllülerde Pomalidomid + Bortezomib ve Deksametazon'a (PVd) karşı Pomalidomid ve Deksametazon (B-Pd) ile Kombinasyonda Belantamab Mafodotin'in Etkililiğinin ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Faz III, Çok Merkezli, Açık Etiketli, Randomize Çalışma (DREAMM 8)

MERKEZLER:
Mersin ÜTF
Dokuz Eylül
Anadolu Sağlık Merkezi
Samsun 19 Mayıs Utf
Gazi Utf
Alparslan Yurtaslan Onkoloji Hastanesi
Ege UTF

--CEPHEUS : Tedavi Edilmemiş Multipl Miyelom Hastalığı Olup İlk Tedavi Olarak Hematopoetik Kök Hücre Nakli Planlanmamış Hastalarda Daratumumab, VELCADE (Bortezomib), Lenalidomid ve Deksametazon (D-VRd) ile VELCADE, Lenalidomid ve Deksametazon (VRd) Rejimlerinin Karşılaştırıldığı Faz-III Çalışma

-PERSEUS: Yüksek doz kemoterapiye uygun daha önce multiple myelom tedavisi almamış hastalarda daratumumab,velcade, lenalidomid ve deksamethasone (DVRd) ve Velcade, Lenalidomid, ve Deksametazonun Karışlaştırıldığı Faz 3 Çalışma

Refrakter ya da relaps ve refrakter multipl miyelom hastalarında, pomalidomid ve düşük doz deksametazon ile kombinasyon isatuksimab'ı, pomalidomid ve düşük doz deksametazon ile karşılaştıran ICARIA çalışmasının sonuçları yayınlanmıştır.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32556-5/fulltext?fbclid=IwAR2sTTMOcklcvdCRW1z0YfcSEetxCpRPNRHdL_IVx3X6dAC8alisdKQodSA

Smm3001: Yüksek Riskli Asemptomatik Multipl Miyelom Hastalarında Aktif Izleme ile Subkutan Daratumumab'ın, Karşılaştırıldığı Çok Merkezli Randomize Faz 3 Çalışma

AMY3001 (ANDROMEDA): Yeni Tanı Almış Sistemik AL Amiloidozis Hastalarında Tek Başına Sikiofosfamid, Bortezomib ve Deksametazon (CyBorD) Karşısında Daratumumab ile CyBorD kombinasyonunun Etkililik ve Güvenliliğinin Araştırıldığı Randomize Faz 3 Çalışma

C16029: Relaps ve/veya RefrakterMultipl Myelomda Oral Ixazomib /Deksametason ve Oral Pomalidomid/Deksametason'un Karşılaştırıldığı Faz 2/3, Randomize, Açık Etiketli Bir Çalışma

C16021 : Kök Hücre Transplantasyonu ile Tedavi Edilmemiş Yeni Tanı Konmuş Multipl Miyelom Hastalarında Başlangıç Tedavisi Sonrasında Oral Ixazomib ile İdame Tedavisinin Faz 3 ,Randomize,Plasebo –kontrollü ,Çift Kör Çalışması

-Centaurus(SMM2001): Asemptomatik Multipl Myelom hastalarında 3 Daratumumab doz planını değerlendirilen Randomize, Faz 2 çalışma

-C16019-A Phase 3, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study of Oral MLN9708 Maintenance Therapy in Patients With Multiple Myeloma Following Autologous Stem Cell Transplant 

-CC-4047-MM-007: Relaps veya Refrakter Multipl Miyelomlu (MM) Gönüllülerde Pomalidomid (POM), Bortezomib (BTZ) ve Düşük Dozda Deksametazon (LD-DEX) ile Bortezomib ve Düşük Dozda Deksametazonun Etkililiğinin ve Güvenliliğinin Karşılaştırıldığı, Faz 3, Çok Merkezli, Randomize, Açık Etiketli Çalışma 

-C16010: Relapslı ve/veya Refrakter Multipl Myelomalı Yetişkin Hastalarda Plasebo Artı Lenalidomid ve Deksametazona Göre Oral MLN9708 Artı Lenalidomid ve Deksamatozonu Kıyaslayan Bir Faz 3, Randomize, Çift-Kör, Çok Merkezli Çalışma

-EMN02/HOVON95 : Yeni Tanı Konmuş Multipl Myelomlu Hastalarda Bortezomib (Velcade), Melfalan Prednizon (VMP) ile Yüksek Doz Melfalan (YDM) Tedavisini Takiben Bortezomib (Velcade), Lenalidomid (Revlimid), Deksametazon (VRD) ile Pekiştirme ve Lenalidomid İdame Tedavisini Araştıran Faz III, Randomize Çalışma.

-CA204004: Nükseden ya da Dirençli Multipl Miyelomda Elotuzumab ile Birlikte ya da Elotuzumab Olmadan Lenalidomid/Deksametazonun Uygulandığı Bir Faz 3, Randomize, Açık Etiketli Çalışma

-54767414MMY3004(CASTOR) - Relaps veya Refrakter Multipl Miyelom Hastalarında Daratumumab, Bortezomib ve Deksametazonun (DVd), Bortezomib ve Deksametazon ile (Vd) Karşılaştırıldığı Faz 3 Çalışma

C16011 : Relaps veya Refrakter Sistemik Hafif Zincir Amiloidozlu Hastalara Hekimin Seçimi İle Uygulanan Tedavinin ya da Deksametazon Artı MLN9708’ in Güvenliliği ve Etkililiğinin Değerlendirildiği Bir Faz 3, Randomize, Kontrollü, Açık Etiketli, Çok Merkezli Çalışma

C16029: Relaps ve/veya RefrakterMultipl Myelomda Oral Ixazomib /Deksametason ve Oral Pomalidomid/Deksametason'un Karşılaştırıldığı Faz 2/3, Randomize, Açık Etiketli Bir Çalışma


HASTA ALIMI TAMAMLANAN AKTİF OLMAYAN ÇALIŞMALAR : 

MMY3013-APOLLO: Lenalidomid ve Bir Proteazom İnhibitörü ile Daha Önce En Az Bir Basamak Tedavi Gören, Relaps veya Refrakter Multipl Miyelomlu Gönüllülerde Daratumumab ile veya Daratumumab Olmadan Deksametazon’un Pomalidomid ile Karşılaştırıldığı Faz 3 Çalışma: APOLLO Çalışması

IMROZ : Transplant için uygun olmayan yeni tanı konmuş multipl miyelom hastalarında, isatuksimabın (SAR650984) , bortezomib (Velcade®), lenalidomid (Revlimid®) ve deksametazon ile kombinasyon halinde klinik yararını bortezomib, lenalidomid ve deksametazon ile karşılaştırmalı olarak değerlendiren Faz 3 randomize, açık etiketli, çok merkezli çalışma.

EFC14335-ICARIA : Refrakter ya da relaps ve refrakter multipl miyelom hastalarında, pomalidomid ve düşük doz deksametazon ile kombinasyon halindeki isatuksimab’ı (SAR650984), pomalidomid ve düşük doz deksametazon ile karşılaştıran faz 3, randomize, açık etiketli, çok merkezli çalışma

CANDOR : Relaps ya da refrakter Multipl Miyelomlu Hastaların Tedavisi İçin Karfilzomib,Deksametazon ve Daratumumab ile Karfilzomib ve Deksametazonu Karşılaştıran Randomize, Açık Etiketli ,Faz 3 Çalışma

-EMN11/HOVON114:Lenalidomid ve Bortezomib ile ilk seçenek tedavisinden sonra ilerleme görülen Multiple Miyeloma hastalarında Pomalidomid ile birlikte Carfilzomib ve Deksametazon ile İndüksiyon ve Konsolidasyon Tedavisi verildikten sonra Pomalidomid veya Pomalidomid ve Dexametazon İdame Tedavisi

-IKEMA - EFC15246 Çalışması*: Daha önce 1 ila 3 sıra tedavi almış nüks eden ve/veya dirençli multipl miyelom hastalarında, isatuksimabın, karfilzomib (Kyprolis®) ve deksametazon ile kombinasyonunun, karfilzomib ve deksametazona karşı klinik yararının değerlendirildiği randomize, açık etiketli, çok merkezli çalışma

-Alcyone: Yüksek Doz Tedavi İçin Uygun Olmayan Önceden Tedavi Almamış Multipl Miyelomlu Gönüllülerde VELCADE (Bortezomib) Melfalan-Prednizon (VMP) ve VMP ile Kombinasyon (D-VMP) Halindeki Daratumumabın Karşılaştırıldığı Faz 3, Randomize, Kontrollü, Açık Etiketli başlıklı çalışma

-115523 (ZOSTER-002) -GSK biologicals’ın herpes zoster gE/AS01B aday aşısının intramüsküler olarak iki doz halinde yetişkin otolog hematopoetik kök hücre transplantı(HCT) alıcılarına uygulandığında,proflaktik etkinliğini güvenliğini ve immünojenisitesini değerlendirmek üzere yapılan faz III,randomize,gözlemci,kör, plasebo kontrollü,çok merkezli,klinik çalışma 

-AMG 162 (Denosumab): Multipl Miyelom Tanısı Konmuş Hastaların Kemik Hastalığı Tedavisinde Denosumabı Zoledronik Asit (Zometa®) ile Karşılaştıran Randomize, Çift Kör, Çok Merkezli Çalışma 

-CC4047-MM010: Relaps veya refrakter MM hastalarda Pomalidomidin düşük doz deksametazon ile kombine edildiği açık etiketli, tek gruplu bir çalışma.

-Optimized retreat (MARS): Birinci veya İkinci Relapstaki Multipl Miyelomlu Hastalarda Bortezomib (VELCADE®) Kurtarma Tedavisi ile Tedavi Tekrarının Ardından İdame Tedavisini Değerlendiren Randomize, Kontrollü, Faz 3 Çalışma.

-Onyx 2012-005 (Clarion): Transplantasyona Uygun Olmayan, Yeni Multipl Myelom Tanısı Konulmuş Hastalarda Bortezomib, Melfalan ve Prednizona karşı Carfilzomib, Melfalan, ve Prednizon Kullanılan Randomize, Açık Etiketli bir Faz-3 Çalışma

-H9S-MS-JDCG: Önceden Multipl Miyelom Tedavisi Görmüş Hastalarda Bortezomib ve Deksametazon ile Birlikte Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz 2/3 Tabalumab Çalışması

-CA204006: Daha Önce Tedavi Edilmemiş Multipl Miyeloması Olan Hastalarda Elotuzumab ile ya da Elotuzumab Olmadan Lenalidomid/deksametazona İlişkin Bir Faz 3,Randomize, Açık Etiketli Çalışma

-PANAROMA: Nüksetmis multipl miyelomlu hastalarda bortezomib ve deksametazon ile birlikte panobinostatın uygulanacağı çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü faz III çalışma

-MM015 : Yeni tanı konmuş Multiple Myelomlu 65 Yaş ve Üzerindeki Hastalarda Lenalidomidin (Revlimid) Melfalan ve Prednizon ile Kombinasyonunun Plasebo, Melfalan ve Prednizona göre Etkinliği ve Güvenliğini Saptamak için Faz III, Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, 3 Kollu Paralel Grup Çalışması

- MMY2045: MM için uygulanan primer tedaviye dirençli ya da bu tedaviden sonra hastalığı nüks eden/ ilerleyen ve 4 siklus Velcade/Deksametazon tedavisinden sonra stabil hastalık gözlenen MM gönüllülerde deksametazon ile combine edilen Velcade’in; deksametazon ve siklofosfamid ile combine edilen velcade’in ya da deksametazon ve lenalidomid ile combine edilen velcade’in güvenliliğini ve etkinliğini değerlendirmeyi amaçlayan faz II, çok merkezli, randomize açık etiketli, paralel gruplu çalışma

-TKI258: t(4;14) translokasyonu olan ya da olmayan, relaps ya da refrakter multipl miyelom hastalarında TKI258'in araştırıldığı faz II, çok merkezli, randomize olmayan, açık etiketli çalışma

-MMY2060: Myelomla İlişkili Kemik Hastalığında VELCADE ‘in Etkisini Değerlendirmek İçin Çok Merkezli, Randomize, Açık Etiketli, Paralel Gruplu Bir Faz 2 Çalışma

-Türk Miyelom Çalışma Grubu MPT çalışması: Yüksek doz kemoterapi alamayan ve kemik iliği transplantasyonu yapılamayan yeni tanı konmuş 55 yaş üstü MM hastalarda Talidomid ve Melfelan/Prednizolon kombinasyon tedavisi ile ilgili Faz III çalışma