Multiplmiyelom 'da umut vaat eden yeni tedavilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Yayınlar
Klinik Araştırmalar
Hasta
Bilgilendirme Toplantıları
Takip edin
Yapılan Klinik Araştırmalar

AÇILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR: 

-ANTARES: Araştırmanın açık adı ve varsa, protokol numarasını lütfen belirtiniz: Ekstramedüller Hastalık ile görülen Multipl Miyelom Hastalarının Tedavisinde Bortezomib, Siklofosfamid ve Deksametazon ile Kombine Daratumumab, EMN19

HASTA ALIMINA AÇIK OLAN KLİNİK ÇALIŞMALAR:

-Perseus: Yüksek doz kemoterapiye uygun daha önce multiple myelom tedavisi almamış hastalarda daratumumab,velcade, lenalidomid ve deksamethasone (DVRd) ve Velcade, Lenalidomid, ve Deksametazonun Karışlaştırıldığı FAZ 3 Çalışma

-ARROW: Relaps veya Refrakter Multipl Miyelomlu Hastalarda Lenalidomid ve Deksametazon ile Kombinasyon Halinde Karfilzomibin Haftada Bir Kez Uygulanması ile Haftada İki Kez Uygulanmasını Karşılaştıran Randomize, Açık Etiketli, Faz 3 Çalışma

-MMY3019 : Yeni tanı transplant adayı olmayan multiple myelom hastalarında daratumumab, velcade,revlimid ve deksametazonun (D-VRd), revlimid,velcadde,deksametazon ile karşılaştırıldığı bir faz 3 çalışma

Tedavi Edilmemiş Multipl Miyelom Hastalığı Olup İlk Tedavi Olarak Hematopoetik Kök Hücre Nakli Planlanmamış Hastalarda Daratumumab, VELCADE (Bortezomib), Lenalidomid ve Deksametazon (D-VRd) ile VELCADE, Lenalidomid ve Deksametazon (VRd) Rejimlerinin Karşılaştırıldığı Faz-III Çalışma

C16011 : Relaps veya Refrakter Sistemik Hafif Zincir Amiloidozlu Hastalara Hekimin Seçimi İle Uygulanan Tedavinin ya da Deksametazon Artı MLN9708’ in Güvenliliği ve Etkililiğinin Değerlendirildiği Bir Faz 3, Randomize, Kontrollü, Açık Etiketli, Çok Merkezli Çalışma

Smm3001: Yüksek Riskli Asemptomatik Multipl Miyelom Hastalarında Aktif Izleme ile Subkutan Daratumumab'ın, Karşılaştırıldığı Çok Merkezli Randomize Faz 3 Çalışma

AMY3001: Yeni Tanı Almış Sistemik AL Amiloidozis Hastalarında Tek Başına Sikiofosfamid, Bortezomib ve Deksametazon (CyBorD) Karşısında Daratumumab ile CyBorD kombinasyonunun Etkililik ve Güvenliliğinin Araştırıldığı Randomize Faz 3 Çalışma

C16029: Relaps ve/veya RefrakterMultipl Myelomda Oral Ixazomib /Deksametason ve Oral Pomalidomid/Deksametason'un Karşılaştırıldığı Faz 2/3, Randomize, Açık Etiketli Bir Çalışma

HASTA ALIMI TAMAMLANMIŞ KLİNİK ÇALIŞMALAR: 

MMY3013-APOLLO: Lenalidomid ve Bir Proteazom İnhibitörü ile Daha Önce En Az Bir Basamak Tedavi Gören, Relaps veya Refrakter Multipl Miyelomlu Gönüllülerde Daratumumab ile veya Daratumumab Olmadan Deksametazon’un Pomalidomid ile Karşılaştırıldığı Faz 3 Çalışma: APOLLO Çalışması

IMROZ : Transplant için uygun olmayan yeni tanı konmuş multipl miyelom hastalarında, isatuksimabın (SAR650984) , bortezomib (Velcade®), lenalidomid (Revlimid®) ve deksametazon ile kombinasyon halinde klinik yararını bortezomib, lenalidomid ve deksametazon ile karşılaştırmalı olarak değerlendiren Faz 3 randomize, açık etiketli, çok merkezli çalışma.

C16021 : Kök Hücre Transplantasyonu ile Tedavi Edilmemiş Yeni Tanı Konmuş Multipl Miyelom Hastalarında Başlangıç Tedavisi Sonrasında Oral Ixazomib ile İdame Tedavisinin Faz 3 ,Randomize,Plasebo –kontrollü ,Çift Kör Çalışması

-IKEMA - EFC15246 Çalışması*: Daha önce 1 ila 3 sıra tedavi almış nüks eden ve/veya dirençli multipl miyelom hastalarında, isatuksimabın, karfilzomib (Kyprolis®) ve deksametazon ile kombinasyonunun, karfilzomib ve deksametazona karşı klinik yararının değerlendirildiği randomize, açık etiketli, çok merkezli çalışma

-Alcyone: Yüksek Doz Tedavi İçin Uygun Olmayan Önceden Tedavi Almamış Multipl Miyelomlu Gönüllülerde VELCADE (Bortezomib) Melfalan-Prednizon (VMP) ve VMP ile Kombinasyon (D-VMP) Halindeki Daratumumabın Karşılaştırıldığı Faz 3, Randomize, Kontrollü, Açık Etiketli başlıklı çalışma

EFC14335-ICARIA : Refrakter ya da relaps ve refrakter multipl miyelom hastalarında, pomalidomid ve düşük doz deksametazon ile kombinasyon halindeki isatuksimab’ı (SAR650984), pomalidomid ve düşük doz deksametazon ile karşılaştıran faz 3, randomize, açık etiketli, çok merkezli çalışma

CANDOR : Relaps ya da refrakter Multipl Miyelomlu Hastaların Tedavisi İçin Karfilzomib,Deksametazon ve Daratumumab ile Karfilzomib ve Deksametazonu Karşılaştıran Randomize, Açık Etiketli ,Faz 3 Çalışma

-Centaurus(SMM2001) : Asemptomatik Multipl Myelom hastalarında 3 Daratumumab doz planını değerlendirilen Randomize, Faz 2 çalışma

-C16019-A Phase 3, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study of Oral MLN9708 Maintenance Therapy in Patients With Multiple Myeloma Following Autologous Stem Cell Transplant 

-CC-4047-MM-007: Relaps veya Refrakter Multipl Miyelomlu (MM) Gönüllülerde Pomalidomid (POM), Bortezomib (BTZ) ve Düşük Dozda Deksametazon (LD-DEX) ile Bortezomib ve Düşük Dozda Deksametazonun Etkililiğinin ve Güvenliliğinin Karşılaştırıldığı, Faz 3, Çok Merkezli, Randomize, Açık Etiketli Çalışma 

-115523 (ZOSTER-002) -GSK biologicals’ın herpes zoster gE/AS01B aday aşısının intramüsküler olarak iki doz halinde yetişkin otolog hematopoetik kök hücre transplantı(HCT) alıcılarına uygulandığında,proflaktik etkinliğini güvenliğini ve immünojenisitesini değerlendirmek üzere yapılan faz III,randomize,gözlemci,kör, plasebo kontrollü,çok merkezli,klinik çalışma 

-AMG 162 (Denosumab): Multipl Miyelom Tanısı Konmuş Hastaların Kemik Hastalığı Tedavisinde Denosumabı Zoledronik Asit (Zometa®) ile Karşılaştıran Randomize, Çift Kör, Çok Merkezli Çalışma 

-Pomalidomide (CC4047-MM010): Relaps veya refrakter MM hastalarda Pomalidomidin düşük doz deksametazon ile kombine edildiği açık etiketli, tek gruplu bir çalışma.

-Optimized retreat (MARS): Birinci veya İkinci Relapstaki Multipl Miyelomlu Hastalarda Bortezomib (VELCADE®) Kurtarma Tedavisi ile Tedavi Tekrarının Ardından İdame Tedavisini Değerlendiren Randomize, Kontrollü, Faz 3 Çalışma.

-Onyx 2012-005 (Carfilzomib): Transplantasyona Uygun Olmayan, Yeni Multipl Myelom Tanısı Konulmuş Hastalarda Bortezomib, Melfalan ve Prednizona karşı Carfilzomib, Melfalan, ve Prednizon Kullanılan Randomize, Açık Etiketli bir Faz-3 Çalışma

-MLN9708 : Relaps veya Refrakter Erişkin Multipl Miyelom Hastalarında Lenalidomid ve Deksametazon ile birlikte Oral Ixazomib (MLN9708)’in verildiği Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Faz 3 çalışma. 

-EUMN/HOVON 95 EMINENT klinik araştırması : Yeni Tanı Konmuş Multipl Myelomlu Hastalarda Bortezomib (Velcade), Melfalan Prednizon (VMP) ile Yüksek Doz Melfalan (YDM) Tedavisini Takiben Bortezomib (Velcade), Lenalidomid (Revlimid), Deksametazon (VRD) ile Pekiştirme ve Lenalidomid İdame Tedavisini Araştıran Faz III, Randomize Çalışma.

-H9S-MS-JDCG klinik araştırması: Önceden Multipl Miyelom Tedavisi Görmüş Hastalarda Bortezomib ve Deksametazon ile Birlikte Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz 2/3 Tabalumab Çalışması

-CA204004: Nükseden ya da Dirençli Multipl Miyelomda Elotuzumab ile Birlikte ya da Elotuzumab Olmadan Lenalidomid/Deksametazonun Uygulandığı Bir Faz 3, Randomize, Açık Etiketli Çalışma

-CA204006: Daha Önce Tedavi Edilmemiş Multipl Miyeloması Olan Hastalarda Elotuzumab ile ya da Elotuzumab Olmadan Lenalidomid/deksametazona İlişkin Bir Faz 3,Randomize, Açık Etiketli Çalışma

-PANAROMA klinik araştırması: Nüksetmis multipl miyelomlu hastalarda bortezomib ve deksametazon ile birlikte panobinostatın uygulanacağı çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü faz III çalışma

KAPANMIŞ KLİNİK ÇALIŞMALAR:

-54767414MMY3004 - Relaps veya Refrakter Multipl Miyelom Hastalarında Daratumumab, Bortezomib ve Deksametazonun (DVd), Bortezomib ve Deksametazon ile (Vd) Karşılaştırıldığı Faz 3 Çalışma

-MM015 klinik çalışması : Yeni tanı konmuş Multiple Myelomlu 65 Yaş ve Üzerindeki Hastalarda Lenalidomidin (Revlimid) Melfalan ve Prednizon ile Kombinasyonunun Plasebo, Melfalan ve Prednizona göre Etkinliği ve Güvenliğini Saptamak için Faz III, Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, 3 Kollu Paralel Grup Çalışması

- MMY2045 klinik çalışması: MM için uygulanan primer tedaviye dirençli ya da bu tedaviden sonra hastalığı nüks eden/ ilerleyen ve 4 siklus Velcade/Deksametazon tedavisinden sonra stabil hastalık gözlenen MM gönüllülerde deksametazon ile combine edilen Velcade’in; deksametazon ve siklofosfamid ile combine edilen velcade’in ya da deksametazon ve lenalidomid ile combine edilen velcade’in güvenliliğini ve etkinliğini değerlendirmeyi amaçlayan faz II, çok merkezli, randomize açık etiketli, paralel gruplu çalışma

-TKI258 klinik araştırması: t(4;14) translokasyonu olan ya da olmayan, relaps ya da refrakter multipl miyelom hastalarında TKI258'in araştırıldığı faz II, çok merkezli, randomize olmayan, açık etiketli çalışma

Refrakter ya da relaps ve refrakter multipl miyelom hastalarında, Pomalidomid ve düşük doz Deksametazon ile kombinasyon halindeki İsatuksimab'ı (SAR650984), Pomalidomid ve düşük doz Deksametazon ile karşılaştıran faz 3, randomize, açık etiketli, çok merkezli çalışma”– EFC14335 (ICARIA-MM)

-MMY2060 adlı klinik araştırma: Myelomla İlişkili Kemik Hastalığında VELCADE ‘in Etkisini Değerlendirmek İçin Çok Merkezli, Randomize, Açık Etiketli, Paralel Gruplu Bir Faz 2 Çalışma

-Türk Miyelom Çalışma Grubu MPT çalışması: Yüksek doz kemoterapi alamayan ve kemik iliği transplantasyonu yapılamayan yeni tanı konmuş 55 yaş üstü MM hastalarda Talidomid ve Melfelan/Prednizolon kombinasyon tedavisi ile ilgili Faz III çalışma